Cấu Trúc Recommend trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Recommend qua bài viết sau

CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG RECOMMEND TRONG TIẾNG ANH VỚI NGHĨA GIỚI THIỆU, TIẾN CỬ

Cấu trúc: Recommend + somebody/something to somebody

Cấu trúc với recommend ở đây được dùng khi giới thiệu hay tiến cử một ai đó hoặc một vật nào đó.

Ví dụ:

 • – Can you recommend me a good match book?
 • Dịch nghĩa: bạn có thể giới thiệu cho tôi một quyển sách toán hay không?
 • – Who recommend she for admission to this club?
 • Dịch nghĩa: Ai là người đã giới thiệu cô ấy tham gia vào câu lạc bộ này?

Lưu ý: trong một vài trường hợp, chúng ta có thể sử dụng suggested you + said you were suitable để thay thế recommend khi giới thiệu hay tiến cứ. Suggested you + said you were suitable có nghĩa là ai đó và nói rằng nó, người đó phù hợp.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG RECOMMEND TRONG TIẾNG ANH VỚI NGHĨA NÓI TỐT VỀ AI ĐÓ.

Cấu trúc recommend khi muốn nói về ai đó với một ý nghĩa tốt đẹp:

– Recommend + someone

Lưu ý: Chúng ta có thể sử dụng speak well of để thay thế recommend, cả hai cấu trúc này đều được đùng để nói tốt về ai đó hoặc vật gì đó.

Ví dụ:

 •  Who recommended Hoa to see an eye specialist?
 • Dịch nghĩa: Ai đã khuyên Hoa  phải gặp một chuyên gia về mắt.
 •   I can recommend him as a reliable programmer.
 • Dịch nghĩa: Tôi có thể tiến cử anh ta như là một lập trình viên đáng tin cậy.

RECOMMEND ĐƯỢC DÙNG VỚI NGHĨA KHUYÊN BẢO, ĐỀ NGHỊ.

Recommend cũng có thể được dùng khi bạn muốn khuyên bảo hay đề nghị một ai đó làm việc gì đó có ích, có lợi cho người đó hay việc đó là đúng.

Cấu trúc: Recommend + SO+ To do some thing

Ví dụ:

 • •  She recommend he to do what they says.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy khuyên anh ta nên làm theo những điều họ nói.
 • •  She recommend that he resign.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy khuyên ông ta nên từ chức.

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG RECOMMEND VÀ INTRODUCE

 • •  Let me introduce Hoa to our guests.
 • Dịch nghĩa: Cho phép tôi giới thiệu Hoa với các vị khách của chúng ta.
 • ( cấu trúc introduce= present, enable you to meet: được sử dụng khi giới thiệu hay diễn tả một việc làm cho có thể gặp được ai đó).
 • •  Who introduced Hoa to this club?
 • Dịch nghĩa: Ai đã giới thiệu Hoa tới câu lạc bộ này.

Cấu trúc introduced có cùng nghĩa với  made you aware of it/made it aware of you, brought you in as a member để sử dụng để diễn tả tình huống làm cho ai đó biết về nó, làm cho nó biết về ai đó , cũng như cho phép cô ấy tham gia vào câu lạc bộ như là một thành viên.

 • •  Who recommended this club to Hoa?

Khi chúng ta dùng recommend, câu nói vẫn có nghĩa là ai đã giới thiệu câu lạc bộ đó cho Hoa. Tuy nhiên ý nghĩa của câu nói mang theo một hàm ý khen ngợi và khuyên Hoa nên tham gia.

 • •  Who recommended Hoa for admission to this club?

Dịch nghĩa: Ai đã giới thiệu Hoa tham gia vào câu lạc bộ này.

Trên đây là Cấu Trúc Recommend & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *