Cấu Trúc Whether or Not trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Whether or Not qua bài viết sau

Cấu trúc và cách dùng whether or:

Cấu trúc:

Whether or + to Verb/ Clause

Cấu trúc whether or được sử dụng nhằm mục đích đưa ra 2 sự lựa chọn hay sự thay thế.

Ví dụ cho cấu trúc whether or + to V:

–  We can’t decide whether to paint the wall red or white.

Dịch nghĩa: Chúng tôi không thể quyết định được giữa việc nên sơn bức tường màu đỏ hay màu trắng.

Ví dụ cho cấu trúc whether or + Clause (mệnh đề)

– He didn’t know whether she was laughing or crying.

Dịch nghĩa: Anh ta không biết được liệu cô ấy đang cười hay đang khóc.

+ Lưu ý: Chúng ta sẽ dựa vào chủ ngữ để sử dụng cấu trúc whether or + Clause hay to V.

Whether or + to V nếu giữa hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Whether or + clause được sử dụng khi hành động sau có chủ ngữ khác mệnh đề trước.

Ví dụ số 1: việc họ phân vân hay quyết định màu sơn đều là hành động của cùng một chủ người. Ở ví dụ 2 có sự khác biệt giữa người phân vân lựa chọn và người thực hiện hành động.

Ví dụ:

– We can’t decide whether to paint the wall red or white.

= We can’t decide whether I’ll paint the wall red or white.

Hai câu có cùng ngữ nghĩa, chúng ta có thể lược bỏ mệnh đề nếu chúng có cùng chủ ngữ.

Một số ví dụ khác:

– A student will have to learn all the lessons whether they are easy or difficult.

Dịch nghĩa: Một học sinh sẽ phải học tất cả các bài học cho dù nó dễ hay là khó.

– She might come. We don’t know.

= We don’t know whether she will come or not.

Dịch nghĩa: Chúng tôi không biết, cô ấy có đến hay không.

– He might recognize us. We don’t know.

= We don’t know whether he will recognize us or not.

– Hoa may not like it. she will have to take this medicine.

= Hoa will have to take this medicine whether she like it or not.

– Nam may or may not come with them. They will have to go.

= They will have to go whether he comes with them or not.

Cấu trúc và cách dùng whether or not:

Khác với cấu trúc whether or, cấu trúc “whether or not/ whether … or not” được sử dụng để nói tới thông tin mang tính trái chiều, phủ định.

Cấu trúc:

Whether or not + Clause

Hoặc

Whether + Clause + or not

Ví dụ:

–  We have different views about whether or not governments should help elderly people.

Dịch nghĩa: Chúng tôi có quan điểm khác nhau về việc có nên hay không việc chính phủ nên giúp đỡ những người già.

– Whether she likes it or whether she doesn’t, she will have to work on this project.

( Dịch nghĩa: Cho dù cô ấy thích hay không, cô ấy vẫn sẽ phải làm việc trong dự án này.)

= Whether or not she like it, she will have to work on this project.

(Dịch nghĩa: Cô ấy có thích nó hay không, cô ấy vẫn  sẽ phải làm việc trong dự án này.)

= Whether she like it or not, she will have to work on this project.

(Dịch nghĩa: Cho dù cô ấy thích hay không, cô ấy vẫn sẽ phải làm việc trong dự án này.)

– Linh does not like Tuan. She will have to marry him.

= Linh will have to marry Tuan whether she likes him or not.

Whether or not she likes him, Linh will have to marry Tuan.

Whether Linh likes Tuan or whether Linh doesn’t, she will have to marry him.

Trên đây là Cấu Trúc Whether or Not & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *