Cấu Trúc Such That trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Such That qua bài viết sau

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG SUCH THAT TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc và cách dùng such that trong tiếng Anh cũng giống như với so that chúng cùng mang một nghĩa giống nhau, chúng ta có thể đổi qua đổi lại giữa chúng như sau:

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Lưu ý: A/an chỉ dùng cho danh từ đếm được, với danh từ không đếm được không sử dụng chúng.

Ví dụ:

– She  is so beautiful that everyone likes her.

Nếu dùng such that:

She is such a beautiful girl that everyone likes her.

Dịch nghĩa: Cô ấy đẹp đến nỗi tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy.

– This is such difficult homework that it took him much time to finish it.

Dịch nghĩa: Bài tập về nhà khó đến nỗi mà anh ấy mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG SUCH THAT TRONG TIẾNG ANH VỚI TÍNH TỪ VÀ PHÓ TỪ.

Cấu trúc và cách dùng such that trong tiếng Anh với tính từ và phó từ có một vài khác biệt như sau:

Ví dụ:

Hoa ran so fast that she broke the previous speed record.

Cô ấy chạy quá nhanh đến nỗi mà cô ấy đã phá được kỉ lục được lập ra từ trước.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG SUCH THAT TRONG TIẾNG ANH VỚI DANH TỪ

Khi dùng such that trong tiếng Anh với danh từ đếm được số nhiều thường cần có thêm many hoặc few đứng trước danh từ.

Ví dụ:

She had so few job offers that it wasn’t difficult to select one.

Dịch nghĩa: Cô ấy đã nhận được quá ít lời mời làm việc nên không quá khó để chọn lấy một công việc.

Cấu trúc và cách dùng such that trong tiếng Anh với danh từ không đếm được phải đi kèm much hoặc little đứng trước danh từ đó.

Ví dụ:

– She has invested so much money in the project that she can’t abandon it now.

Cô ấy đã đầu tư quá nhiều tiền vào dự án này đến nỗi cô ấy không thể từ bỏ được nữa.

Cấu trúc và cách dùng such that trong tiếng Anh với danh từ đếm được số ít:

S + V + so + adj + a + singular count noun + that + S + V

HOẶC

S + V + such + a + adj+ singular count noun + that + S + V

Ví dụ:

– It was such a hot day that they decided to stay indoors. = It was so hot a day that they decided to stay indoors.

Dịch nghĩa: Đó là một ngày nóng bức đến nỗi mà họ đã quyết định sẽ ngồi lì trong nhà.

– It was so interesting a book that she couldn’t put it down. = It was such an interesting book that she couldn’t put it down.

Quyển sách đó hay đến nỗi mà cô ấy không thể rời mắt khỏi nó.

Cấu trúc và các dùng such that trong tiếng anh trước tính từ đi kèm danh từ:

Ví dụ:

– This is such difficult homework that we will never finish it.

Bài tập về nhà này khó đến nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ làm được.

Lưu ý: Trong trường hợp này chúng ta tuyệt đối không được dùng so.

Trên đây là Cấu Trúc Such That & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *