Cấu Trúc It is Impossible trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng It is Impossible qua bài viết sau

IMPOSSIBLE LÀ GÌ?

Tính từ

Chúng ta sử dụng Impossible khi muốn nói một điều gì, sự việc, sự kiện gì đó là không thể. Nó không thể xảy ra, tồn tại, thực hiện hay đạt được mục đích.

Ví dụ:

 • – He made it impossible for me to say no.
 • – She ate three plates of spaghetti and a dessert? That’s impossible. I don’t believe it!
 • – It’s broken into so many pieces, it’ll be impossible to put it back together again .
 • – The document was smudged and impossible to read.
 • – The ground was frozen hard and was impossible to excavate.
 • – Finding somewhere cheap to live in the city centre is an impossible task.
 • – No one could have climbed that wall – it’s physically impossible.

Impossible còn được dùng để mô tả một tình huống bất khả thi là vô cùng khó khăn để giải quyết hoặc rất khó để có thể giải quyết được:

Ví dụ:

 • – It’s an impossible situation – she’s got to leave him but she can’t bear losing her children.
 • – She was in an impossible situation
 • – Clergy and parents are being put through impossible situations each and every year.
 • – Those of them in that impossible situation have all my empathy, and best wishes for a happy resolution.
 • – That wrong knowing of the nature of the world puts them in an impossible situation.
 • – For some people such a situation might be unacceptable or even an impossible affairs.
 • – The situation is impossible, but my love for the village is too great for me to leave.
 • – The entire programme was based around the index, so it appeared to be an impossible situation.
 • – She added they would put people from Pool in an impossible situation.

Trong văn nói, đôi khi Impossible dòn được hiểu như là một điều hết sức tồi tệ, một điều cực kỳ không được mong đợi.

Ví dụ:

 • – I had to quit job because my boss was impossible.
 • – My sister is impossible when she’s tired – you can’t do anything to please her.
 • – What an arrogant impossible fool!
 • – He was confusing enough when he was alive but now, when he’s dead, he’s impossible.

Danh từ

Khi là một danh từ, The Impossible (có “the” phía trước) được dùng với ý nghĩa là một điều không thể nào xảy ra hoặc tồn tại được

Ví dụ:

 • – She wants a man who is attractive and funny as well, which is asking the impossible in my opinion.

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG IT IS IMPOSSIBLE TRONG TIẾNG ANH.

Cấu trúc:

It is Impossible + to + Verb (infinitive) + …

It is Impossible (+ for + Object ) + to + Verb (infinitive) + …

It is Impossible + that + Clause

Trong cấu trúc trên, “is” đóng vai trò là một động từ “be” và có thể được chia theo thì, ở thì quá khứ, ta phải chia thành “was”, và ở thì tương lai, ta phải chia ở dạng “will be”.

Chúng ta rất ít khi được gặp cấu trúc với “that” và “for” vì với cấu trúc vủa “to” ở trên, câu đã đầy đủ ý nghĩa và đủ mức độ xúc tích của câu nói. Chúng ta chỉ sử dụng cấu trúc với “that” và “for” khi muốn làm rõ vấn đề muốn nói và tránh sự hiểu nhầm cho người nghe

Ví dụ:

 • – It was impossible to learn a foreign language because of the noise.
 • – It seems impossible that I could have walked by without noticing him.
 • – It was almost impossible to keep up with him
 • – It is impossible to know what the real situation is, so we assume the worst.
 • – It’s impossible that a British soldier would surrender while in a fight.
 • – It’s impossible that a player like Jones could score against Manchester United

Trên đây là Cấu Trúc It is Impossible & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *