Hoạt Động Trường

Hoạt Động Trường

Về tổ chức thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2017 - 2018

2017-09-18 03:11:07 - lượt xem: 770

        ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO       

       Số :  2884/GDĐT-TrH                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2017

  Về tổ chức thi học sinh giỏi lớp 12

cấp thành phố năm học 2017 - 2018

 

                                                     Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường THPT

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2017 - 2018 như sau:

I. NỘI DUNG THI:

            1) Nội dung thi:  Chương trình THPT hiện hành.

            2) Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung.

            3) Thời gian làm bài: 150 phút (môn Ngoại ngữ chỉ thi viết).

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

            Học sinh đang học lớp 12 năm học 2017 - 2018 có xếp loại học lực và hạnh kiểm học kì 1 đạt từ khá trở lên.

            1) Đối với trường THPT: Trường cử một đội dự thi với số lượng tối đa là 5 học sinh/môn. Nếu môn nào có số học sinh dự thi từ 5 trở lên, có tỉ lệ đạt giải học sinh giỏi thành phố so với số dự thi từ 80% trở lên ở năm học 2016 – 2017 thì được cử tối đa 8 học sinh dự thi cho môn thi đó.

            2) Đối với các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trung Phú, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Củ Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân, TH Thực hành Đại học Sư Phạm: tất cả học sinh 12 chuyên đều phải tham gia dự thi và theo đúng môn chuyên đang học. Học sinh lớp 12 không chuyên được áp dụng như mục 1.

III. TỔ CHỨC KỲ THI :

            1) Thời gian thi:  Thứ tư 07/3/2018. Bắt đầu làm bài 8giờ00 (học sinh tập trung lúc 7giờ00)

            2) Địa điểm thi:

- Các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin học thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

- Các môn Văn, Toán thi tại Trường THPT Trưng Vương - số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

- Các môn Sử, Địa, Ngoại ngữ thi tại THPT Bùi Thị Xuân - số 73 Bùi Thị Xuân, Quận 1.

            3) Đề thi: do Hội đồng ra đề thi thực hiện theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

            4) Coi thi: do Hội đồng coi thi thực hiện theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám thị coi thi: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản điều động giáo viên làm công tác giám thị coi thi tại các Hội đồng thi.

            5) Tổ chức chấm thi: hội đồng chấm thi thực hiện theo quyết định thành lập của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường sẽ cử giáo viên làm nhiệm vụ giám khảo theo giấy triệu tập của Sở GDĐT.

            6) Xét công nhận học sinh giỏi cấp thành phố: Đối với mỗi môn thi: tổng số giải (từ giải ba trở lên) không quá 60% số thí sinh dự thi và điểm bài thi phải đạt từ 10 trở lên (theo thang điểm 20).

            7) Đăng ký dự thi, lập danh sách :

Các đơn vị đăng ký danh sách học sinh dự thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký danh sách từ 15/01/2018 đến 26/01/2018

Ngày 27/02/2018 Sở GDĐT sẽ thông báo danh sách học sinh dự thi, số báo danh, phòng thi trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị kiểm tra danh sách thí sinh, tiến hành in thẻ dự thi cho học sinh (thẻ dự thi có dán ảnh, ghi đủ các chi tiết, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu). Học sinh mang theo thẻ dự thi khi đi thi.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường chỉ đạo các bộ phận triển khai kế hoạch tổ chức thi theo đúng kế hoạch trên./.

                                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận :                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- THPT chuyên Lê Hồng Phong,                                                                 (Đã ký)

- THPT Trưng Vương,

- THPT Bùi Thị Xuân;                                         

- Thanh tra Sở GDĐT (để phối hợp);                                              Nguyễn Văn Hiếu

- Phòng TCCB, Phòng KHTC,

- Lưu VP Sở, Phòng GDTrH.